Kancelaria reprezentuje pacjentów w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Co to jest zdarzenie medyczne?
Zdarzenie medyczne to następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem, zgodnie z ustawą może być:

  • diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda
  • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Kto może złożyć wniosek i jak jest opłata?
Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy. Wniosek składa się na formularzu. Opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wynosi 200 złotych.

Termin na złożenie wniosku
Wniosek można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.

Szpital ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek.

Jakie odszkodowanie można uzyskać przed Komisją?
Wnioskodawca podaje oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 000 złotych, natomiast w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 000 złotych.

Czy orzeczenie Komisji jest wiążące dla sądu?
Nie. Orzeczenie Komisji nie jest wiążące dla sądu. Jeśli Komisja wyda orzeczenie o zdarzeniu medycznym, a pacjent nie przyjmie zaoferowanego odszkodowania, otwarta pozostaje droga sądowa. Pacjent jest już w stanie przewidzieć, jakich świadków zawnioskuje szpital, jak również jakie argumenty pojawią się w odpowiedzi na pozew.

Jeżeli komisja wyda orzeczenie niekorzystne dla pacjenta, również nie zamyka to drogi sądowej. Warto przeanalizować uzasadnienie Komisji, czy Komisja powołała biegłego, czy w sprawie wydano opinię. Sąd cywilny może dojść do zupełnie odmiennych wniosków niż Komisja.

Czy jednocześnie można prowadzić sprawę przed Sądem i przed Komisją?
Komisja zawiesi postępowanie, jeżeli okaże się, że zostało wszczęte postępowanie przed sądem cywilnym, karnym, w prokuraturze bądź postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej prowadzi sąd lekarski lub sąd pielęgniarek położnych.