W zakresie prawa opiekuńczego Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Spławskiej w Poznaniu oferuje wsparcie między innymi w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Decyzję o wszczęciu postępowania o ubezwłasnowolnienie podejmują zazwyczaj bliscy krewni, gdy w wyniku choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego bądź też silnego uzależnienia osoba nie jest w stanie samodzielnie i świadomie kierować swoim postępowaniem. Częstym przypadkiem powodującym konieczność ubezwłasnowolnienia jest postępująca choroba Alzheimera.

Kancelaria radcy prawnego zapewnia również wsparcie przy skierowaniu osoby dotkniętej upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną do domu pomocy społecznej. Zapewniamy także wsparcie w innych sprawach regulowanych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sprawy regulowane przez przepisy prawa opiekuńczego rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zapewniamy przygotowanie wniosków i pism sądowych oraz pomoc przy kompletowaniu i sporządzeniu wymaganej dokumentacji. Reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym.