Pomagamy i reprezentujemy klientów przy złożeniu wniosku w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Decyzja o skierowaniu sprawy do sądu jest zwykle bardzo trudna dla najbliższych, zwłaszcza gdy osoba której dotyczy wniosek cierpi od lat na chorobę Alzheimera, jest po ciężkim udarze, albo od lat postępuje u niej otępienie.

Wiele spraw urzędowych wymaga, aby w imieniu takiej osoby występował opiekun prawny bądź kurator. Problemy pojawiają się gdy osoba chora nie jest w stanie udzielić ważnej zgody na leczenie, nie potrafi się podpisać, ani komunikować z otoczeniem.

Jaki sąd jest właściwy w sprawach o ubezwłasnowolnienie?
W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpatruje Sąd Okręgowy w składzie trzech sędziów zawodowych, w postępowaniu bierze udział również prokurator, wydawana jest także opinia lekarska przez biegłych sądowych.

Jaka jest opłata sądowa przy złożeniu wniosku o ubezwłasnowolnienie?
Wniosek składa się do Sądu Okręgowego, opłata sądowa wynosi 100 złotych. W trakcie postępowania dojdzie koszt opinii biegłych, zwykle około 650 złotych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Oryginał aktu urodzenia osoby mającej być ubezwłasnowolnioną. Jeżeli wnioskodawcą jest małżonek – załączamy akt małżeństwa. W przypadku składania wniosku przez rodzeństwo, dzieci – załączamy akt urodzenia wnioskodawcy.

Kolejny dokument to zaświadczenie od lekarza potwierdzające, że stan zdrowia osoby, której dotyczy wniosek, uzasadnia jej całkowite bądź częściowe ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie całkowite czy częściowe?
Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?
Wniosek mogą złożyć osoby najbliższe, w praktyce najczęściej jest to małżonek, dzieci, lub rodzeństwo.