Odwołania
Kancelaria reprezentuje klientów przed sądem w sprawach odwołań od decyzji ZUS, w szczególności od decyzji co do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W sprawach o rentę najważniejszym dowodem dla sądu będzie dokumentacja medyczna oraz opinia lekarzy specjalistów – biegłych sądowych. Odwołujący się ma prawo przedstawić uzasadnione zarzuty do opinii, bądź domagać się nowej opinii.

Termin do złożenia odwołania
Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Uwaga – odwołanie, pomimo że adresujemy do sądu, to składamy za pośrednictwem odpowiedniego oddziału ZUS.

Zakład może uznać odwołanie za słuszne, wówczas Zakład zmienia lub uchyla decyzję, w tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Który sąd jest właściwy?
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych należą do właściwości sądów okręgowych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

  • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy
  • o świadczenie rehabilitacyjne
  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji

Treść odwołania
Odwołanie powinno zawierać:

  • oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia
  • zwięzłe przytoczenie zarzutów
  • wnioski i ich uzasadnienie
  • podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Czy można zawrzeć ugodę z organem rentowym?
Nie. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie jest dopuszczalne zawarcie ugody