Kancelaria prowadzi sprawy o uregulowanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem: odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców często budzi wiele emocji, zdarza się że rodzice po rozstaniu zamieszkują w odrębnych miejscowościach, co może utrudniać realizację kontaktów, znaczenie ma wiek dziecka, dotychczasowe relacje i przebieg kontaktów.

Który sąd reguluje kontakty z dzieckiem?
Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w wyroku rozwodowym przez sąd okręgowy.

Niezależnie od sprawy rozwodowej kontakty mogą być uregulowane w postanowieniu wydanym przez sąd opiekuńczy (rejonowy).

Kontakty mogą być uregulowane także na mocy porozumienia między rodzicami.

Zabezpieczenie kontaktów
Sprawa o uregulowanie kontaktów, w przypadku braku porozumienia rodziców i przedstawiania sądowi odmiennych stanowisk, może długo trwać. Warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania sprawy sądowej – zarówno w sprawie o rozwód, jak również przed sądem opiekuńczym.

Czy zawsze będzie niezbędna opinia biegłego?
Jeżeli rodzice pozostają w konflikcie i nie są w stanie wypracować ugodowo w jaki sposób mają przebiegać kontakty, sąd dopuści dowód z opinii biegłych.

Wywiad środowiskowy
Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora wywiadu środowiskowego w celu zebrania informacji dotyczących małoletniego i jego środowiska.

Zmiana orzeczenia o kontaktach
Sąd może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, bez względu na to czy zostało uregulowane w wyroku rozwodowym, postanowieniu sądu opiekuńczego, czy strony zawarły ugodę.