O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny.

Pomagamy i reprezentujemy rodzica w sprawach o rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka.

Prowadzimy sprawy w Poznaniu, Wielkopolsce i poza obszarem apelacji poznańskiej.

Ile wynosi opłata za złożenie wniosku o rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka?
Opłata sądowa wynosi 40 złotych. Wniosek składa się do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy).

Jakie sprawy mogą być rozstrzygane przez sąd?
Przykładów dostarcza orzecznictwo sądowe oraz praktyka. Sąd może orzec o wyborze szkoły, przedszkola, o dodatkowych zajęciach w klubie sportowym, o wyjeździe zagranicznym, o sposobie leczenia. Do częstych spraw należą wnioski o zgodę na wydanie paszportu.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.