Reprezentujemy i pomagamy klientom w sprawach o podział majątku, udzielamy wsparcia w negocjacjach z drugą stroną oraz z bankami, w szczególności kiedy małżonkowie na zakup nieruchomości zaciągnęli wspólny kredyt hipoteczny.

Czy podział majątku musi być w sądzie?
Sprawy o podział majątku mogą, ale nie muszą znaleźć finał na sali sądowej. Strony mogą wynegocjować porozumienie w tej kwestii i zawrzeć ugodę pozasądową, a jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość wówczas ugoda wymaga formy aktu notarialnego.

Kiedy można prowadzić sprawę o podział majątku?
Podział majątku między małżonkami będzie możliwy wtedy gdy ustanie wspólność majątkowa.
Wspólność majątkowa ustanie z momentem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub orzeczenia separacji.

Małżonkowie mogą w trakcie trwania małżeństwa zgodnie zawrzeć notarialną umowę o rozdzielności majątkowej. W sytuacji gdy istnieją ważne przesłanki pomimo trwania małżeństwa jedna ze stron może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, nawet z datą wsteczną.

Czy można dokonać podziału majątku w trakcie sprawy o rozwód?
Tak, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jeżeli między stronami jest spór co do podziału majątku wówczas podział majątku stron przeprowadzi sąd rejonowy po zakończonej sprawie o rozwód.