Każdy rozwód jest inny, inne są przesłanki do orzekania o winie, każda strona w rozwodzie ma swoje racje i dowody do zaoferowania sądowi. Zdarzają się sprawy rozwodowe, które kończą się na pierwszej rozprawie, podczas gdy inne trwają bardzo długo, angażują wielu świadków, przyjaciół, rodzinę, strony przedstawiają dowody pozyskane przez detektywa, niezbędne są opinie biegłych w zakresie kontaktów między rodzicem a dzieckiem.

Dlatego nad każdą sprawą pochylamy się indywidualnie. Wspólnie ustalamy strategię procesową. Prowadzimy sprawy na terenie Poznania oraz poza apelacją poznańską.

Kiedy sąd orzeknie rozwód?
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

O czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym?
Orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Jeśli strony mają małoletnie dzieci to w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków
  • kontaktach rodziców z dzieckiem
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

W wyroku rozwodowym sąd może orzec o alimentach na rzec drugiego małżonka.

Kiedy sąd może wydać wyrok w sprawie o rozwód bez orzekania o winie?
Sąd zaniecha orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Jeżeli jedna ze stron nie godzi się na rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd wyda wyrok, w którym może ustalić wyłączną winę jednej ze stron albo sąd ustali, że winę ponoszą obie strony. Sąd nie miarkuje winy w wyroku rozwodowym.

Orzeczenie o winie a alimenty dla małżonka
Konsekwencje orzeczenia rozwodu z winą lub bez winy mają znaczenie dla spraw alimentacyjnych między małżonkami.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Wspólne mieszkanie a rozwód
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Czy sąd może nakazać eksmisję jednego z małżonków w wyroku o rozwód?
Tak. W wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Czy sąd może oddalić pozew o rozwód?
Tak. Sąd bada czy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jak również ustala w toku procesu czy między stronami istnieją więzi gospodarcze, uczuciowe i fizyczne. Ponadto sąd bada czy rozkład pożycia jest trwały, czy istnieją szanse na pogodzenie małżonków.
Jeżeli zatem sąd dojdzie do przekonania że strony nadal łączą więzi, bądź rozkład pożycia nie jest trwały to może oddalić powództwo.

Ile wynosi opłata sądowa za rozwód?
Aktualnie opłata sądowa wynosi 600 złotych.