Pomagamy i doradzamy w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska z mocy prawa przysługuje obojgu rodzicom, rodzice sprawują władzę rodzicielską do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jaki sąd jest właściwy w sprawach władzy rodzicielskiej?
W sprawach związanych z władzą rodzicielską właściwy jest sąd opiekuńczy, według miejsca zamieszkania dziecka.

Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywanie kontaktów może być przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, sąd może ich pozbawić władzy rodzicielskiej.

W sytuacjach szczególnych, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. pobyt rodzica w zakładzie karnym, długotrwała, ciężka choroba, wyjazd za granicę z zamiarem osiedlenia się tam na stałe) są przesłanki do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej. W przypadku ustania przyczyny, która leżała u podstaw pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

Wniosek o pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej rozpatrywany jest przez sąd opiekuńczy (właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka).

Władza rodzicielska rozstrzygnięta może być także w wyroku rozwodowym.